Algemene Voorwaarden voor levering aan Consument.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Miniatuurwereld.com : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Miniatuurwereld.com en Consument;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een produkt, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de on-line shop van Miniatuurwereld.com gesloten worden en waarbij Miniatuurwereld.com partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen Consument en Miniatuurwereld.com middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden accepteert Consument uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk goedkeuring door Miniatuurwereld.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden , en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Miniatuurwereld.com worden bedwongen, worden evenzeer bedwongen ten behoeve van door Miniatuurwereld.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Miniatuurwereld.com heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar on-line shop te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Miniatuurwereld.com om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of is naar datum bepaalbaar.

3.2 De overeenkomst tussen Miniatuurwereld.com en Consument komt tot stand op het moment dat Consument de bestelling heeft geplaatst in de online-shop van Miniatuurwereld.com door middel van het volledig en correct invullen van de bestellingsmail zoals omschreven onder het tabblad "Bestellen" in de online-shop van Miniatuurwereld.com.

3.3 Nadat Miniatuurwereld.com de bestelling van Consument heeft ontvangen, zal Miniatuurwereld.com Consument z.s.m. via e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Daarna onvangt Consument een e-mail met de kosten van het/de bestelde produkt(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) met de datum van verzending bij TPG post door Miniatuurwereld.com.

3.4 Alle opgaven door Miniatuurwereld.com van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Miniatuurwereld.com kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Miniatuurwereld.com niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

Artikel 4. Privacy / Klantnummer

4.1 Miniatuurwereld.com zal de persoonsgegevens van Consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden, en voegt hier alleen een klantnummer toe. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Miniatuurwereld.com beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door Miniatuurwereld.com kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van Consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die Consument invult op het bestelformulier in de on-line shop van Miniatuurwereld.com.

4.3 Indien Consument geen prijs stelt op het door Miniatuurwereld.com doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan Consument dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Miniatuurwereld.com laten weten. Miniatuurwereld.com zal deze verwerking van persoonsgegevens van Consument dan onmiddelijk doen stopzetten.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de Miniatuurwereld.com shop uitgedrukt in Euro's (EUR), en zijn deze inclusief BTW.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Miniatuurwereld.com blijft eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling kan geschieden door storting op rekeningnummer 9691693 van de Postbank t.n.v. Miniatuurwereld.com te Kampen, binnen 8 dagen na faktuurdatum.

7.2 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling of bij vooruitbetaling of netto contant plaats te vinden bij aflevering aan het huisadres van de Consument (onder rembours) aan de postbezorger. Wanneer een Consument meer dan 5 keer iets besteld heeft, en de betalingen hebben zonder problemen plaatsgehad, dan kan Miniatuurwereld.com besluiten, dat betaling kan plaatsvinden, nadat de bestelde produkten geleverd zijn, dus op rekening. Betaling dient dan te geschieden binnen de termijn vermeld bij 7.1.

7.3 In het geval betalingstermijn wordt overschreden, is Miniatuurwereld.com gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand aan Consument in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt berekend. Miniatuurwereld.com zal bij overschrijding van de betaaltermijn een herinnering sturen.

7.4 Indien Consument na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Miniatuurwereld.com het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan Consument door te berekenen. Consument is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

7.5 Bij niet nakomen door Consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Miniatuurwereld.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichting op te schorten, alsmede gerechtigd Consument zonder opgaaf van redenen de toegang tot het systeem van Miniatuurwereld.com te weigeren.

Artikel 8. Reclames/Garantie

8.1 Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, toch in ieder geval binnen zo'n kort mogelijk termijn te onderzoeken. Daarbij onderzoekt Consument de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde produkt.

8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen enkele dagen na levering schriftelijk of per e-mail aan Miniatuurwereld.com te worden vermeld.

8.3 Miniatuurwereld.com garandeert dat de te leveren produkten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze produkten worden gesteld.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Miniatuurwereld.com is niet aansprakelijk voor schade aan de produkten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake.

9.2 Miniatuurwereld.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de produkten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.3 Wanneer de producent van een gebrekkig produkt aansprakelijk is voor de vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Miniatuurwereld.com beperkt tot herstel of vervanging van het produkt dan wel terugbetaling van de koopprijs.

9.4 Onverminderd en bovenstaande is Miniatuurwereld.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig gebruik van Consument.

9.5 De informatie, prijzen, produkten, afbeeldingen en services die in de on-line shop zijn opgenomen kunnen onvolkomendheden bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie in deze on-line shop. Miniatuurwereld.com en haar respectieve leveranciers staan niet in voor de volledige betrouwbaarheid en informatie, produkten, afbeeldingen en services. De informatie, produkten, afbeeldingen en service worden onder voorbehoud geleverd.

9.6 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden.

Artikel 10. Retourgarantie

10.1 Consument heeft het recht de afgeleverde producten terug te zenden, indien dit gebeurd onder de door Miniatuurwereld.com gestelde voorwaarden.

10.2 Op of aan het afgeleverde produkt mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde produkt dient in ongeschonden staat te zijn, alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.

10.3 De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Consument tenzij in onderling overleg en schriftelijk anders is bepaald.

Artikel 11. Levering/Verzending

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Miniatuurwereld.com de wijze van verzending en geschiedt levering af winkel/magazijn van Miniatuurwereld.com.

11.2 Consument is verplicht de gekochte produkten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

11.3 Indien Consument de afnamen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instrukties, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde produkten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Miniatuurwereld.com hem heeft hiervan in kennis gesteld. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

11.4 Komen Miniatuurwereld.com en Consument bezorging overeen, dan is dit voor rekening en risico (hieronder valt dus ook het risico van evt. transportschade of zoekraken tijdens verzending) van Consument . De verzendkosten welke in rekening worden gebracht zijn de tarieven zoals die op het moment van levering bij Post.nl of een andere overeengekomen vervoerder gelden.

11.5 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan Miniatuurwereld.com de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.6 Indien Miniatuurwereld.com gegevens behoeft van Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Miniatuurwereld.com beschikbaar heeft gesteld.

11.7 Indien Miniatuurwereld.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer het fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument Miniatuurwereld.com per brief, fax of e-mail in gebreke te stellen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Miniatuurwereld.com door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

12.3 Ingeval van overmacht heeft Consument geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Miniatuurwereld.com als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4 Miniatuurwereld.com zal Consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De rechter in de verstigingsplaats van Miniatuurwereld.com is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Miniatuurwereld.com het recht de geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondisement van Miniatuurwereld.com.